Zasady i warunki

Kleverlab – zasady i warunki sprzedaży produktów

Ogólne warunki sprzedaży

1. Interpretacja

1. Definicje

Warunki – postanowienia i warunki określone w niniejszym dokumencie z późniejszymi zmianami.
Umowa – umowa pomiędzy Producentem a Klientem dotyczącą sprzedaży i zakupu Produktów na podstawie niniejszych Warunków.
Klient – firma, przedsiębiorstwo lub instytut będący użytkownikiem końcowym Produktów, który nabywa Produkty od Producenta. Za Klienta nie uważa się konsumentów.
Produkty – produkty (lub ich części) określone w Zamówieniu.
Zamówienie – zamówienie Klienta na Produkty, które może być złożone:

a jego szczegóły zostały określone w wiadomości e-mail , która zawiera (i) imię i nazwisko Klienta oraz nazwę Instytucji Klienta, (ii) adresy: dostawy i rozliczeniowy, (iii) nazwę produktu i odpowiadający mu numer katalogowy, (iv) specyfikację (dotyczącą dodatków), (v) numer NIP (jeśli został nadany) oraz (vi) numer zamówienia, jeśli dotyczy.
Specyfikacja – wszelkie określone materiały dodatkowe, które wchodzą w skład dowolnego Produktu.
Producent –firmaKLEVERLAB Sp., z o,o,. zarejestrowana w Polsce , NIP PL5252844757 z siedzibąw Warszawie, ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa.

2. Podstawa prawna umowy

 1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków, które są regulowane przez prawo handlowe, zwyczaj, praktykę lub przebieg transakcji.
 2. Zamówienie stanowi ofertę Klienta dotyczącą zakupu Produktów wyłącznie w celu ich wykorzystania do prowadzenia badań naukowych, zgodnie z niniejszymi Warunkami. Klient zapewnia, że warunki Zamówienia oraz wszelkie stosowne Specyfikacje dotyczące materiałów dodatkowych, które są składane przez Klienta, są kompletne i dokładne.
 3. Producent zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dowolnego Zamówienia z jakiegokolwiek powodu, a Zamówienie będzie uważane za przyjęte dopiero wtedy, gdy Producent zaakceptuje Zamówienie (wyda Potwierdzenie Zamówienia), w formie pisemnej, co będzie stanowiło zawarcie Umowy.
 4. Wszelkie próbki, materiały informacyjne lub reklamowe wytwarzane przez Producenta oraz wszelkie opisy lub ilustracje zawarte w katalogach lub broszurach Producenta są wytwarzane w celu przybliżonego zaprezentowania Produktów, o których w nich mowa. Nie stanowią one części Umowy ani nie mają żadnej mocy prawnej.
 5. Klient nie powinien:
  (a) podawać się za przedstawiciela lub dystrybutora Producenta w jakimkolwiek celu, w przypadku, gdy nie jest to zabronione przez Producenta; lub
  (b) deklarować, że wyprodukował lub opracował Produkty lub odegrał jakąkolwiek rolę w ich produkcji lub opracowaniu.

3. Produkty

 1. Produkty są opisane w katalogu Producenta znajdującym się na stronie https://kleverlab.eu/products/, aktualizowanym co jakiś czas i modyfikowanym przez stosowne Specyfikacje.
 2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji Produktów i wszelkich Specyfikacji dotyczących materiałów dodatkowych, jeśli wymagają tego jakiekolwiek obowiązujące wymogi ustawowe lub regulacyjne.
 3. Klient niezwłocznie powiadomi Producenta na piśmie w przypadku:
  (a) naruszenia lub podejrzenia naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej dotyczących Produktów; lub
  (b) stwierdzenia, że jakikolwiek Produkt lub jego produkcja, wykorzystanie, sprzedaż lub inne dysponowanie jakimkolwiek Produktem narusza prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej.

4. Dostawa

 1. Dostawa jest realizowana przez zewnętrznąfirmę kurierską zgodnie ze standardem Incoterms® Rules 2020, chyba że uzgodniono inaczej. Wszystkie dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej (Przewoźnik) do miejsca wskazanego w Zamówieniu lub do innego miejsca uzgodnionego przez strony (Adres dostawy), chyba że uzgodniono inaczej.
 2. Wszelkie daty podane dla dostawy są jedynie orientacyjne, a czas dostawy nie jest wiążący. Producent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktów, które jest spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprzekazaniem przez Klienta odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy lub jakichkolwiek innych instrukcji istotnych dla dostarczenia Produktów.
 3. Klient jest zobowiązany do powiadomienia Producenta o wymaganych dokumentach (takich jak deklaracja zgodności i/lub deklaracja eksportowa) i wymaganiach stosowanych w przypadku przesyłek do kraju Klienta.
 4. Jeżeli Producent nie może dostarczyć Produktów, jego odpowiedzialność ogranicza się jedynie do kwot uiszczonych przez Klienta wyłącznie za te Produkty, które nie zostały dostarczone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów, jeśli spowodowane jest to zdarzeniem siły wyższej lub niedostarczeniem przez Klienta odpowiednich instrukcji dotyczących dostawy lub jakichkolwiek innych instrukcji istotnych dla doręczenia Produktów.
 5. Producent może dostarczać Produkty partiami, które będą osobno fakturowane i opłacane. Jakiekolwiek opóźnienie w dostawie lub wada jednej partii nie uprawnia Klienta do anulowania pozostałych partii.
 6. Jeśli Klient anuluje Zamówienie przed wysyłką Produktów, Producent może, według własnego uznania, zrezygnować z wystawienia faktury za Zamówienie.

5. Jakość i reklamacje

 1. Producent gwarantuje, że w momencie dostawy i przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia certyfikatu zgodności produktu z normą (COA), w odpowiednich warunkach przechowywania (na ogół od -24°С do -16°С), Produkty będą spełniać wszystkie istotne parametry zgodnie ze specyfikacją określoną w certyfikacie oraz na stronie https://kleverlab.eu/products.
 2. W przypadku otrzymania przez Klienta produktów nieodpowiadających tym, które zostały określone w Zamówieniu, Producent bez pobierania dodatkowych opłat prześle właściwe Produkty, pod warunkiem, że Klient zwróci Produkty niezgodne z Zamówieniem. Producent zorganizuje zwrot, a pomiędzy Stronami zostanie zawarta odpowiednia odrębna umowa.
 3. Ze względu na charakter Produktów i ich ściśle określony okres przydatności do użycia Producent nie może zezwalać Klientom na zwrot Produktów. Zgodnie z postanowieniami punktu 5.2, jeżeli Klient powiadomi Producenta na piśmie przed upływem okresu gwarancyjnego w stosownym czasie od odkrycia, że niektóre lub wszystkie Produkty nie są zgodne z gwarancją określoną w punkcie 5.1, Producent powinien wymienić lub zwrócić w całości cenę wadliwych Produktów, pod warunkiem, że:
  (a) Strony uzgodnią wcześniej zwrot Produktów do Producenta (w takim przypadku Producent zorganizuje zwrot we współpracy z Klientem na podstawie odrębnej umowy), albo;
  (b) Klient zapewni na piśmie, że zniszczył Produkt.
  (с) aby zwrócić produkty w ramach gwarancji, Klient powinien skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej info@kleverlab.eu lub telefonicznie pod numerem +48 573 966 831.
 4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktów z gwarancją określoną w punkcie 5.1 w którejkolwiek z poniższych sytuacji:
  (a) Klient będzie dalej korzystał z Produktów po złożeniu zawiadomienia zgodnie z punktem 5.3;
  (b) wada powstała z powodu nieprzestrzegania przez Klienta ustnych lub pisemnych instrukcji Producenta dotyczących przechowywania, użytkowania, warunków pracy lub upływu terminu przydatności Produktów oraz zasad dobrej praktyki handlowej w tym zakresie;
  (c) Klient dokonał modyfikacji Produktów bez pisemnej zgody Producenta; lub
  (d) Produkty różnią się od swojego opisu lub jakiejkolwiek Specyfikacji dotyczącej materiałów dodatkowych w wyniku zmian dokonanych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi.
 5. Z wyjątkiem postanowień zawartych w punkcie 5, Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w związku z niezgodnością Produktów z gwarancją określoną w punkcie 5.1.
 6. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich Produktów zamiennych dostarczonych przez Producenta.

6. Tytuł prawny i ryzyko

 1. Tytuł prawny do Produktów nie przechodzi na Klienta do czasu zakończenia dostawy lub do czasu otrzymania przez Producenta pełnej zapłaty za Zamówienie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 2. Jeśli przed przeniesieniem tytułu prawnego do Produktów na Klienta, Klient stanie się podmiotem któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w punkcie 8.1, wówczas, z zastrzeżeniem innych praw lub środków prawnych przysługujących Producentowi, Producent może w dowolnym czasie zażądać od Klienta wydania wszystkich Produktów znajdujących się w jego posiadaniu, a jeśli Klient nie może tego zrobić niezwłocznie, wejść na teren należący do Klienta lub osoby trzeciej, na którym przechowywane są Produkty, w celu ich odzyskania.

7. Cena, płatność i zwrot kosztów

 1. Ceną Produktów jest określona w walucie euro kwota podana w Zamówieniu lub, w przypadku braku podania ceny, kwota określona w cenniku Producenta obowiązującym w dniu dostawy.Ceny w sklepie internetowym są podane w euro. Klient powinien uwzględnić, że z powodu wahań kursów walutowych, stosowanych przez Europejski Bank Centralny, ceny mogą ulec zmianie.
 2. Producent może, zawiadamiając Klienta w dowolnym momencie przed dostawą, podnieść cenę Produktów, aby uwzględnić wzrost kosztów Produktów, który wynika z:
  (a) powodu wystąpienia jakiegokolwiek czynnika pozostającego poza kontrolą Producenta (w tym wahań kursów walut, wzrostu podatków i ceł oraz wzrostu kosztów pracy, materiałów i innych kosztów produkcji);
  (b) żądania Klienta dotyczącego zmiany terminu (terminów) dostawy, ilości lub rodzajów zamówionych Produktów lub Specyfikacji; lub
  (c) opóźnienia spowodowanego instrukcjami Klienta lub nieprzekazaniem przez Klienta odpowiednich lub dokładnych informacji albo instrukcji.
 3. Ceny Produktów:
  (a) zawierają kwoty podatku od wartości dodanej (VAT); oraz
  (b) w przypadku wysyłki poza obszar Unii Europejskiej nie obejmuje kosztów ceł importowych lub innych podatków;
  (c) nie uwzględniają opłat za realizację płatności (opłata za płatność kartą kredytową, PayPal itp.), które mogą zostać dodane do kosztów zakupu, przy czym, jeśli zostaną dodane, zostaną wskazane na fakturze,
  (d) nie uwzględniają kosztów i opłat związanych z wysyłką Produktów, które są pobierane od Klienta w następujący sposób:
  – dla zamówień o wartości minimum 1000 EUR, koszt dostawy pokrywa Producent (0 EUR),
  – w przypadku zamówień o wartości poniżej 1000 EUR, koszt dostawy pokrywa Klient i jest on doliczony do faktury (50 EUR),
  – koszt dostawy Bezpłatnej Próbki pokrywa Klient i jest on doliczany do faktury (35 EUR).
 4. Metody płatności. Klient może zapłacić za swoje zamówienie za pomocą dowolnej z dostępnych metod płatności:
  (a) płatność kartą(Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro),
  (b) bezpośredni przelew bankowy (faktura proforma/faktura),
  (c) PayPal.
  Operatorem płatności elektronicznych jest spółka Blue Media S.A.
 5. Skuteczna płatność. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, płatność uważa się za zrealizowaną od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Producenta.
 6. Zwroty. W przypadku konieczności zwrotu płatności za transakcję dokonaną przez Klienta z karty płatniczej, zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 7. Zgodnie z art. 38 p.5 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 Produkty nie podlegają zwrotom.
 8. Producent może:
  (a) wystawić Klientowi fakturę za Produkty przed, w dniu lub w dowolnym momencie po zakończeniu dostawy; lub
  (b) zażądać przedpłaty za zamówione Produkty przed ich wysyłką. Jeśli wymagana jest przedpłata, Klient zostanie o tym poinformowany jak najszybciej po złożeniu Zamówienia.
 9. W przypadku, gdy Klient nie dokona natychmiastowej płatności online (na przykład za pośrednictwem Sklepu Internetowego) lub za pośrednictwem systemu PayPal (czy to za pośrednictwem Sklepu Internetowego, czy też za pośrednictwem polecenia zapłaty w systemie PayPal), Klient zobowiązany jest do zapłaty każdej faktury wystawionej przez Producenta w całości, a środki powinny zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Producenta w terminie wskazanym na fakturze, liczonym od daty wystawienia faktury. Termin płatności będzie podany w dniach kalendarzowych. Płatność powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez Producenta.
 10. Producent akceptuje płatności, które są dokonywane za pomocą korporacyjnych metod płatności (firmowe karty kredytowe, konta biznesowe itp.) oraz płatności prywatne.

8. Rozwiązanie Umowy

 1. Bez ograniczenia swoich innych praw lub środków prawnych Producent może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem Klienta, jeżeli Klient:
  (a) dopuści się istotnego naruszenia któregokolwiek z warunków Umowy i (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie będzie w stanie naprawić tego naruszenia w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia Producenta o tym fakcie;
  (b) napotka trudności finansowe w swojej działalności, istotnie zmieni charakter swojej działalności, stanie się niewypłacalny, złoży wniosek lub zostanie poddany procesowi sądowemu zgodnie z prawem dotyczącym upadłości lub niewypłacalności, wyrazi zgodę na ustanowienie zarządu komisarycznego, zawrze ugodę z wierzycielami, zostanie rozwiązany, wejdzie w stan likwidacji, część lub całość jego majątku zostanie zajęta lub będzie podlegać zajęciu, lub zaprzestanie prowadzenia działalności.
 2. Bez ograniczenia swoich innych praw lub środków zaradczych Producent może zawiesić dostarczanie Produktów na podstawie Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy między Klientem a Producentem, jeśli Klient zacznie podlegać któremuś ze zdarzeń wymienionych w punktach 8.1(a) i 8.1(b) lub Producent ma uzasadnione powody sądzić, że Klient wkrótce zacznie podlegać któremuś z nich, lub jeśli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na podstawie niniejszej Umowy we wskazanym terminie płatności.
 3. W momencie rozwiązania Umowy z jakiegokolwiek powodu Klient zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty wszystkich zaległych, niezapłaconych faktur Dostawcy wraz z odsetkami.
 4. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na żadne z praw i środków zaradczych stron, które powstały w momencie rozwiązania Umowy, w tym na prawo do dochodzenia odszkodowania w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy, które istniało w dniu lub przed dniem rozwiązania Umowy.
 5. Wszelkie postanowienia Umowy, które wyraźnie lub w sposób dorozumiany powinny wejść w życie lub pozostać w mocy w dniu lub po rozwiązaniu Umowy, pozostają w pełnej mocy i skuteczności.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Producent w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, czy to z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego, czy też w inny sposób, za jakąkolwiek utratę zysku lub jakąkolwiek stratę pośrednią lub następczą powstałą na mocy Umowy lub w związku z nią.
 2. Całkowita odpowiedzialność Producenta wobec Klienta w zakresie wszelkich innych strat powstałych na mocy Umowy lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy wartości Umowy

10. Przepisy ogólne

 1. 1. Ochrona danych osobowych. Strony zapewniają, że dane osobowe klientów, innych partnerów biznesowych, pracowników i (lub) innych przedstawicieli są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, są dokładne, prawidłowe i adekwatne oraz należycie informują wszystkich swoich klientów, innych partnerów biznesowych, pracowników i (lub) innych przedstawicieli zaangażowanych w wykonanie niniejszej umowy o możliwym przekazaniu ich danych osobowych drugiej stronie niniejszej Umowy i możliwym przetwarzaniu tych danych w celu wykonania niniejszej Umowy. Wymienione osoby powinny zostać poinformowane przed przekazaniem ich danych. Zakres przekazywanych informacji powinien obejmować m.in. cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres ich przechowywania oraz istniejące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (Polityka Prywatności Producenta dostępna jest na jego stronie internetowej https://kleverlab.eu).
 2. Cesja i inne transakcje.
  (a) Producent może w dowolnym momencie dokonać cesji, przeniesienia, hipoteki, obciążenia, zlecenia podwykonawstwa lub w inny sposób postępować ze wszystkimi lub wybranymi swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z Umowy.
  (b) Klient nie może scedować, przenieść, obciążyć hipoteką, powierzyć, ustanowić zarządu powierniczego ani w żaden inny sposób postępować z niektórymi lub wszystkimi swoimi prawami lub obowiązkami wynikającymi z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta.
 3. Ogólna umowa.
  (a) Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami oraz zastępuje i wygasza wszystkie wcześniejsze umowy, zobowiązania, obietnice, gwarancje, oświadczenia i ustalenia pomiędzy nimi, zarówno pisemne jak i ustne, dotyczące jej przedmiotu.
  (b) Obie strony zgadzają się, że nie będą podejmować żadnych środków zaradczych w związku z jakimkolwiek oświadczeniem, oświadczeniem, zapewnieniem lub gwarancją (niezależnie od tego, czy zostały złożone przez nieuwagę czy przez zaniedbanie), które nie są określone w niniejszej umowie. Obie strony zgadzają się, że nie będą miały żadnych roszczeń za nieumyślne lub wynikające z zaniedbania wprowadzenie w błąd w oparciu o jakiekolwiek oświadczenie w niniejszej Umowie.
 4. Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie naruszać niniejszej umowy ani nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z wydarzenia lub okoliczności pozostających poza rozsądną kontrolą strony (zdarzenie siły wyższej). Jeżeli okres opóźnienia lub niewykonania trwa przez 8 tygodni, strona, której to nie dotyczy, może rozwiązać niniejszą Umowę za 4-tygodniowym pisemnym uprzedzeniem strony, której to dotyczy.
 5. Wyłączenie. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia Umowy jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono zastąpione minimalną modyfikacją niezbędną do uczynienia go ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym. Jeżeli taka modyfikacja nie jest możliwa, odpowiednie postanowienie lub część postanowienia uznaje się za usunięte. Jakakolwiek modyfikacja lub usunięcie postanowienia lub części postanowienia zgodnie z niniejszą klauzulą nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części Kontraktu.
 6. Prawa stron trzecich. Nikt inny niż strony niniejszej Umowy i ich upoważnieni cesjonariusze nie będzie miał prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej postanowień.
 7. Obowiązujące prawo i jurysdykcja.Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) odnoszące się do niej lub jej przedmiotu lub powstania, podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim. Każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę, aby sądy w Polsce były właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów lub roszczeń pozaumownych) związanych z niniejszą Umową lub jej przedmiotem lub powstaniem